Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy cégünk az OSZTRÁK ÜGYEK CONSULTING Betéti Társaság (székhely: 9400 Sopron, Színház utca 14. 1/7.) a 2018. május 25. napján Magyarországon is kötelezően alkalmazandó GDPR rendelet szabályainak megfelelő adatkezelést folytat az alábbiak szerint:

Fent nevezett vállalkozás adatkezelése az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja az ügyfélnek a vállalkozással kötött megbízási szerződésének teljesítése.

A vállalkozásnak az osztrák pénzügyi, társadalombiztosítási és egyéb ügyintézéséhez kapcsolódó adminisztráció, illetve a munkavállalók alkalmazása során elengedhetetlenül szükséges személyes és különlegesnek minősülő egészségügyi adatokat gyűjtenie és kezelnie. A begyűjtött adatok vonatkozhatnak ügyfelekre, együttműködő partnerekre, munkavállalókra, szerződéses partnerekre, és egyéb olyan személyekre, akikkel a vállalkozás a fenti tevékenységei során kapcsolatba kerül. A vállalkozással szerződést kötő ügyfelek személyes megjelenésük során egy papír alapú adatlap vagy a vállalkozás honlapján elérhető elektronikus űrlap kitöltésével önkéntesen adják meg a szükséges adataikat. Az elektronikus úton megadott adatlapok automatikusan, a papír alapú adatlapok pedig szkennelést követően bekerülnek az adatbázisba, egy saját fejlesztésű ügyfélkezelő programba, mely adatokat a vállalkozás saját szerverén tárolja.
A vállalkozás a COREX Industry Kft által üzemeltetett elektronikus levelező rendszert és az EDONETTE Consulting Informatikai Kft által kifejlesztett ügyfélkezelő programot használja.

A vállalkozás elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, jogainak és alapvető szabadságjogainak biztosításában, kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A vállalkozás az ügyfelek személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
E tájékoztató célja továbbá, hogy rögzítse a vállalkozás tevékenységével kapcsolatos adatbázis által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@osztrakugyek.hu e-mail címre.

1. Az adatkezelés során az alábbi adatok kerülnek nyilvántartásba:

Ügyfél esetén:

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az adatok egy saját fejlesztésű ügyfélkezelő programban kerülnek rögzítésre és tárolásra, a vállalkozás saját szerverén. Az elektronikus levelezéshez saját levelező rendszert használ a vállalkozás.
Az adatokhoz az ügyvezető, és az adatkezelésért felelős tagja, valamint az adatvédelmi szabályzatra és a titoktartási kötelezettségre kioktatott alkalmazottak, illetve az adatvédelmi szabályoknak szintén megfelelő rendszergazda és tárhelyszolgáltató férhet hozzá (részletes leírás az adatfeldolgozókról szóló pontban).
Az adatok kizárólag a szükséges körben kerülnek továbbításra a könyvelő, valamint egyes hatóságok területileg illetékes szervei részére, mely hatóságok az alábbiak: Pensionsversicherungsanstalt (Nyugdíjbiztosítási Hivatal), Wiener Gebietskrankenkasse, Finanzamt, Nemzeti Adó és Vámhivatal, Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerv, Sozialversicherung der Gewerblichen Wirtschaft (Vállalkozók egészségbiztosítási pénztára).
Az ügyfelek minden egyes adattovábbításról tájékoztatva vannak, illetve legtöbbször ők maguk továbbítják a szükséges adatokat ezen szervek és hatóságok felé.

A vállalkozás az ügyfelek elektronikus levelezési címét azok hozzájárulása esetén használja a vállalkozás feladatai ellátásához szükséges kapcsolattartás, valamint az „érintett hozzáférési jogának” (ld lentebb) gyakorlása céljából. Marketing tevékenységre kizárólag az ügyfél kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén használja.

A vállalkozás az ügyfelek telefonszámát azok hozzájárulása esetén kizárólagosan feladatai ellátása céljából használja, azon marketing tevékenységet nem végez.
A hozzájárulás megtagadása, illetve megvonása esetén a telefonszám és elektronikus levelezési cím törlésre kerül. A kapcsolattartás ez esetben kizárólag a postai levelezési cím útján történik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja: az ügyfélnek a vállalkozással kötött megbízási szerződésének teljesítése.

2. Szerződéses partnerek esetén:

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, időtartama pedig Ptk. rendelkezésein és az Art. rendelkezésein alapul.

Az adatkezelés célja a jogszabály által előírt esetleges igényérvényesítési igény miatt, illetve adófizetési kötelezettségnek való megfelelőség.

A vállalkozás az üzleti partnerek elektronikus levelezési címét azok hozzájárulása esetén kizárólag a megkötött szerződés teljesítése céljából és az „érintett hozzáférési jogának” (ld lentebb) gyakorlása céljából, illetve a kiállított számla megküldésére használja, azon marketing tevékenységet nem végez.
A vállalkozás az üzleti partnerek telefonszámát azok hozzájárulása esetén kizárólagosan a megkötött szerződés teljesítése céljából használja, azon marketing tevékenységet nem végez.
A hozzájárulás megtagadása, illetve megvonása esetén az adatok törlése kerülnek, kivéve a kiállított számlák, melyek a jogszabály által előírt módon a kiállításuktól számított 8 évig megőrzésre kerülnek.
Adataikhoz az ügyvezető, az adatkezelésért felelős tagja és az adatkezelésre kioktatott alkalmazottai férhetnek hozzá, a szükséges adatok a könyvelő felé kerülnek továbbításra.
Az adatkezelés a Ptk. rendelkezésein és az Art. rendelkezésein alapul.
Az adatkezelés célja a jogszabály által előírt adófizetési kötelezettségnek való megfelelőség.

3. Az adatkezelés szabályszerűségéért felel a vállalkozás vezető tisztségviselője: Lakatos Mária Erzsébet ügyvezető, akit az adatvédelem szempontjából a vállalkozás adatkezelésért felelős tagja, Sárdi Tamás Levente képvisel. Elérhető az alábbi telefonszámon: +36-70/477-4271.

Nevezettek a vállalkozás rendelkezésére bocsátott valamennyi adatot megismerhetik, felelősek a vállalkozás valamennyi adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenységéért.

Kötelesek a szoftveres hozzáférés esetén erős és titkos jelszavakat alkalmazni, a jelszót illetéktelenekkel megosztani, és jogosulatlanok előtt felfedni szigorúan tilos.

Kötelesek rendszeresen felülvizsgálni és aktualizálni a rendelkezésre álló adatokat, annak érdekében, hogy személyes adat szükségtelenül ne kerüljön sem tárolásra, sem egyéb kezelésre. A már szükségtelenné váló adatok törlése szintén az ő felelősségük.

Feladataik:

Valamennyi munkavállaló, aki személyes adatokhoz hozzáfér a megszerzett adatokat kizárólag a munkavégzése körében és céljából kezelheti, rögzítheti, tarthatja nyilván.

A munkavégzés során megszerzett adatokat a munkavállaló erre vonatkozó külön írásos engedély nélkül nem oszthatja meg arra illetéktelen személyekkel, nem teheti közzé, adatot önkényesen nem kezelhet.

A munkavállalók kötelesek valamennyi birtokukba jutott adatot biztonságosan kezelni, munkavégzésük során elővigyázatosnak lenni, és az adatvédelmi szabályzatban meghatározott feladatokat végrehajtani, melyhez a szükséges tájékoztatást megkapták.

A vállalkozás adatkezelést végző vezetője és tagja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a munkavégzés során tudomására jutott személyes adatok jogszerű kezeléséért, a vállalkozás nyilvántartásaihoz rendelkezésére álló hozzáférési jogosultságok jogszerű gyakorlásáért.

4. A vállalkozás az alábbi fizikai és informatikai védelmi eszközöket és módokat alkalmazza:

a) fizikai védelem
- riasztó
- zárható iroda
- zárható szekrény

b) informatikai védelem
- tűzfalak
- vírusirtók
- kódok

A vállalkozásnak jogszabályi kötelezettsége az általa kezelt személyes adatok naprakész és pontos nyilvántartása.
A vállalkozás kiemelt figyelmet fordít a nyilvántartott különleges adatok naprakészségére és pontosságára.

A fentiek okán a vállalkozás valamennyi munkavállalójának kiemelt feladata, hogy a tőle telhető legjobb módon az adatokat naprakészen és pontosan tartsa nyilván.

A vállalkozás az érintettek számára folyamatosan biztosítja az adatpontosítás lehetőségét.

A vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel (pl. titkosított jelszóküldés) védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
A vállalkozás olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A vállalkozás az adatkezelés során megőrzi

5. Valamennyi érintett, akinek a vállalkozás a személyes adatait kezeli, jogosult:

- tájékoztatást kérni arról, hogy milyen okból és mely adatait kezeli a vállalkozás,

- tájékoztatást kérni azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, nemzetközi szervezeteket,

- tájékoztatást kérni adott esetben a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjairól,

- kérheti az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

- ha az adatokat a vállalkozás nem az érintettől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó valamennyi fellelhető információról tájékoztatást kérni

- tájékoztatást kérni a Hatósághoz fordulás lehetőségéről,

- tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan érheti el a vállalkozás által kezelt adatokat,

- tájékoztatást kérni arról, hogy a vállalkozás naprakészen tartja -e az adatait, és milyen intézkedéseket hozott a naprakészen tartás érdekében,

- tájékoztatást kérni arról, hogy a vállalkozás hogyan teljesíti az adatvédelmi kötelezettségeit.

Amennyiben valamely érintett a fenti tájékoztatás egyikét kéri, azt az „érintett hozzáférési jogának” hívjuk.

Az érintett hozzáférési joga e-mailen érkezhet, a vállalkozás info@osztrakugyek.hu elektronikus levelezési címére. A vállalkozás az ilyen igények bejelentésére űrlapot alkalmazhat, melyet az érintetteknek azonban nem kötelező alkalmazni, az elektronikus levélben történő bejelentés is érvényes bejelentésnek minősül.

A vállalkozás az érintett hozzáférési kérelmének 6 héten belüli megismételt teljesítéséért 2.000,-Ft, azaz kettőezer forint adminisztrációs díjat kérhet kérésenként. A vállalkozás az érintett kérelmét 30 (harminc) napon belül köteles teljesíteni.

Az érintettnek joga van továbbá:
- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását visszavonni

- tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen

- kérni az adatai más szerv/személy részére történő hiánytalan továbbítását (adathordozhatóság)
A vállalkozás minden esetben pontosan azonosítja az adatkérő személyét a kért információ kiadását megelőzően.

A vállalkozás ügyvezetője jogosult dönteni az érintett kérelméről. Ha munkavállalóhoz érkezik a megkeresés, azt haladéktalanul köteles a vállalkozás ügyvezetője részére továbbítani.

6. A vállalkozás kizárólag az alábbi személyekkel és vállalkozásokkal, hatóságokkal osztja meg az érintettre vonatkozó személyes adatokat:


- Sárdi Tamás Einzelunternehmer-osztrák egyéni vállalkozó, pénzügyi tanácsadó (1060 Wien, Girardigasse 7/16)
- Osztrakugyek Consulting e.U. egyéni vállakozás-adatfeldolgozás tanácsadó (1060 Wien, Girardigasse 7/16)
- Top Accounting Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, képviseli: Molnár László ügyvezető, 9330 Kapuvár, Fő tér 28. 2/5., e-mail: topaccounting@t-online.hu : Adózási, könyvviteli, bérszámfejtési és társadalombiztosítási feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat továbbításra kerül. A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
Karpati GmbH, székhely: A-2630 Ternitz, Triesterstrasse 7. Az osztrák érintettségű ügyek esetében adózási, könyvviteli, bérszámfejtési és társadalombiztosítási feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat továbbításra kerül.
- SmarterASP.NET Subsidiary of Global Passive System&BusinessICS Intl Limited tárhelyszolgáltató
- Office Address 1455 Monterey Pass Road #204, Monterey Park, CA 91754 US: ügyfélnyilvántartó programmal kapcsolatos rendszergazdai feladatok ellátása
- EDONETTE Consulting Informatikai Kft: képviseli: Bölöni Péter ügyvezető, e-mail: kapcsolat@edonette.net, székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 126. szoftverfejlesztési feladatok ellátása a vállalkozás saját fejlesztésű ügyfélkezelő programja kapcsán
- KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető, e-mail: sj@kboss.hu, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.: számlázó programmal kapcsolatos rendszergazdai feladatok ellátása
- COREX Industry Kft székhely: képviseli: Borsos Gábor, e-mail: gabi.borsos@gmail.com, székhely: 3271 Visonta, Sport utca 38.: rendszergazdai feladatok ellátása a vállalkozás e-mail szervere kapcsán
- Österreichische Gesundheitskasse területileg illetékes szerve, (központ: A-1300 Wien, Haidingergasse 1.): betegbiztosítással kapcsolatos ügyintézés
- Finanzamt területileg illetékes szerve (központ: A-1030 Wien, Marxergasse 4.): egyes pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Soproni kirendeltsége, (9400 Sopron, Kis János utca 4.): Adózással kapcsolatos ügyintézés
- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv, (9023 Győr, Szabolcska utca 1/A.): egészségbiztosítási pénztári feladatok ellátása
- Pensionsversicherungsanstalt (Nyugdíjbiztosítási Hivatal) területileg illetékes szerve (központ: A-1021 Wien, Friedrich-Hillegeist-Strasse 1.): nyugdíjakkal kapcsolatos ügyintézés
- Sozialversicherungsanstalt der Selbstamdigen (SVS) (1051 Wien, Wiedner Hauptstraße 84-86.)Vállalkozók Egészségbiztosítási pénztára) területileg illetékes szerve: egészségbiztosítással kapcsolatos ügyintézés
- Finanzamt területileg illetékes szerve (központ: D-90471 Nürnberg, Thomas-Mann-Straße 50.)
- Familienkasse területileg illetékes szerve (központ: D-90429 Nürnberg, Solgerstr. 1.
- AOK (központ: D-10178 Berlin, Rosenthaler Straße 31.)

Fenti partnerek a GDPR rendelet által megkövetelt adatkezelési szabályoknak megfelelnek. Más személyeknek, illetve statisztikai célra a személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

7. Az adatkezelés időtartama:

A vállalkozás az ügyfelek személyes adatait az érintett által az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezelés elleni tiltakozásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatok csak abban az esetben kerülnek továbbra is kezelésre, amennyiben ennek jogszabályi alapja van pl. az ügyféllel kötött szerződéssel kapcsolatos igényérvényesítés befejezéséig.

Szerződéses partnerek esetén: Ptk. és az Art. alapján. Az adatok a szerződés teljesítését követő 1 év vagy a szavatossági igények érvényesítésére nyitva álló idő elteltével törlésre kerülnek, illetve amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, az adatok ekkor is törlésre kerülnek, kivéve az esetleges igényérvényesítéshez szükséges adatok, valamint a kiállított számlán szereplő adatok, melyeket a vállalkozó az adózás rendjéről szóló jogszabály alapján a kiállítástól számított 8 évig megőrizni köteles. Igényérvényesítés esetén annak jogerős befejezését követően a szükségtelen adatok törlésre kerülnek.

A megőrzési időt követően a papír alapon kezelt adatok megsemmisítésre kerülnek, amennyiben azok nem kerültek átadásra az érintett részére.
Az elektronikusan tárolt adatok véglegesen és helyre állításra nem alkalmas módon törlésre kerülnek.

8. A személyes adatok törlése

A vállalkozás törli a személyes adatokat, ha

- A jogszabály által előírt kötelező nyilvántartási idő letelt
- ha a hozzájárulást igénylő adatok esetén az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen: Az érintett saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@osztrakugyek.hu címre kell eljuttatnia. A vállalkozás a törlési igény beérkezése esetén haladéktalanul felülvizsgálja az érintett adatokat, majd az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli a törölni szükséges adatokat. Törlés esetén a törölt adatok nem állíthatóak helyre.

- a személyes adatok kezelése valamely okból jogellenesen történt
- a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell
- a személyes adat gyermekre vonatkozik, és a szülő/ törvényes képviselő/ gyám tájékoztatása elmaradt.
A törlés szükségességének felismerése az ügyvezető feladata.
A vállalkozás nem töröl olyan adatot, mely a jogi kötelezettsége teljesítéséhez, illetőleg a jogai érvényesítéséhez szükséges.
A személyes adatok törlése végleges, és helyreállíthatatlan módon valósul meg.

9. A honlap megjelenésével kapcsolatos adatkezelés

A vállalkozás honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Adatkezelés jogalapja: Az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása. A vállalkozás a honlap látogatásával, illetve a tájékoztatás kérés elküldésével az adatkezeléshez való hozzájárulást megadottnak tekinti, melyre egy felugró ablak segítségével a honlap látogatóinak figyelmét felhívja. A felugró ablakon keresztül a honlap látogatójának lehetősége nyílik a vállalkozás adatkezelési tájékoztatójának megismerésére. A honlap üzemeltetésének célja: a vállalkozás tevékenységének népszerűsítése, az érdeklődők tájékoztatása a vállalkozással kapcsolatos információkról, és közvetlen kapcsolatba lépés lehetőségének biztosítása a vállalkozással.
A www.osztrakugyek.com oldalon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése tehát személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Az adatkezelési tájékoztató egy külön menüpontban is elérhető a weboldal látogatói számára. A honlap ugyanakkor személyes adatok megadása nélkül is tárol bizonyos adatokat (IP cím) az általa használt mérőkódok, konverziókövetők, illetve elemző szoftverek (Google Analytics, valamint remarketing kód) segítségével.
A vállalkozás honlapja lehetőséget biztosít a honlapon keresztül történő tájékoztatás kérésre. A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges: név, e-mailcím, telefonszám és a kiválasztott téma, mellyel kapcsolatban a szolgáltatás igénybe vevője mint érintett tájékoztatást kér. Az adatvédelmi rendeletnek való megfelelés céljából a kérelem elküldése előtt egy checkbox segítségével az adatkezelési tájékoztató elfogadása szükséges. Enélkül a tájékoztatáskérés nem küldhető el. Ezzel a vállalkozás az adatkezeléshez való hozzájárulást megadottnak tekinti.

Cookie („süti”) alkalmazása

A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerver felismerje a böngészésre használt eszközt, a weboldalon folytatott böngészési előzményeket. Céljuk többek között, hogy a honlap egy későbbi időpontban való ismételt meglátogatása során segítenek azonosítani a látogatót, személyre szabni a tartalmakat.
A cookie-k segítségével információ kapható az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.
Részletes információkat találhatóak a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org oldalon.

Elfogadása a weboldal látogatása során

A vállalkozás honlapjának felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével.
A honlap látogatásakor a felhasználó egy felugró ablak segítségével tájékoztatást kap arról, hogy a honlap az adatvédelmi szabályzattal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan - sütiket használ.

Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek. A fent írt honlapokon további információk találhatóak ebben a kérdéskörben is.


Vállalkozás honlapja által használt cookie-k

Nélkülözhetetlen cookie-k

Ezen sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak/aloldalak között, és adott esetben védett (pl. csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető) tartalmakat is elérjen.

Funkcionális cookie-k

Ezek a sütik a felhasználó honlap-használati szokásairól gyűjt információkat.

Google Analytics cookie-k

Az így kapott információkat főként arra használja a vállalkozás, hogy javítsa, optimalizálja honlapja működését, minél inkább felhasználóbaráttá téve azt.


Közösségi oldalakon lévő jelenlét és marketing (Facebook)
1) Az adatkezelés jogalapja: A vállalkozás közösségi oldalon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
2) Az adatkezelés célja: A vállalkozás honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

Kezelt adatok és céljuk:

Adat Cél
névazonosítás
használatosfotó azonosítás
hozzászólás véleményhozzászólás kifejezése
értékelésvélemény, hangulat kifejezése
kérdés/kérés tartalmaválaszadás input adata
3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a vállalkozás közösségi oldalait látogatja, követi, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyul (like/dislike), azokat megosztja saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen.
4) Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig.

10. Az adatkezelési szabályok módosításának lehetősége:

A vállalkozás ügyvezetője fenntartja a jogot, hogy adatkezelési szabályait és ezáltal jelen tájékoztatót az érintett értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.

11. Intézkedések adatvédelmi incidens esetén

A vállalkozás munkavállalója, együttműködő partnere adatvédelmi incidens esetén azonnal köteles értesíteni a vállalkozás ügyvezetőjét, akinek haladéktalanul vizsgálatot kell indítania az incidens kockázatának felmérésére.
A vállalkozás nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslásra tett intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve, a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Amennyiben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett jogaira nézve, úgy a vállalkozás legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül köteles azt bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság incidens- bejelentési nyilvántartási rendszerébe.

Adatkezelési incidens esetén Ön is bejelentést tehet az ügyvezetőknél, illetve bírósághoz fordulhat. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu
Továbbá lehetősége van arra, hogy a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu

Fentieken túlmenően tájékoztatjuk, hogy a vállalkozás adatkezelési szabályzattal rendelkezik, melyet bármikor kérésére rendelkezésre bocsátunk átolvasás céljából.

2018. május 24.

Lakatos Mária Erzsébet
ügyvezető